ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε.
ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε.
ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) 84400 ΠΑΡΟΥ
999248560 - ΠΑΡΟΥ
Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 1.842,10 1.842,07 0,03 1.842,10 1.842,07 0,03 1. Καταβλημένο 90.000,00 90.000,00
1.842,10 1.842,07 0,03 1.842,10 1.842,07 0,03 90.000,00 90.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 87.956,97 87.956,97 0,00 1. Τακτικό αποθεματικό 2.562,24
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 6.200,00 5.122,50 1.077,50 6.200,00 4.502,50 1.697,50 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 2.562,24 861,43
5. Μεταφορικά μέσα 25.389,13 19.940,82 5.448,31 25.389,13 16.894,12 8.495,01 4.'Εκτακτα αποθεματικά 0,00 1.600,00
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15.776,27 12.387,12 3.389,15 13.851,41 11.193,52 2.657,89 2.562,24 2.461,43
47.365,40 37.450,44 9.914,96 133.397,51 120.547,11 12.850,40 V Αποτελέσματα είς νέο
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 47.365,40 37.450,44 9.914,96 133.397,51 120.547,11 12.850,40 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 742,95 790,29
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 9.914,96 12.850,40 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
I Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 93.305,19 93.251,72
1. Εμπορεύματα 6.917,81 9.411,29 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 20,51 20,51 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.938,32 9.431,80 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙI Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Πελάτες 83.862,65 127.659,68 1. Προμηθευτές 20.014,78 28.717,23
Μείον:Προβλέψεις 83.862,65 127.659,68 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 4.776,59 5.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 10.000,00 10.000,00 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 19.835,23 20.300,17
11. Χρεώστες διάφοροι 7.102,65 5.540,10 4. Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00
100.965,30 143.199,78 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 18.629,08 19.846,52
ΙΙΙ Χρεόγραφα 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.447,56 1.477,63
IV Διαθέσιμα 10. Μερίσματα πληρωτέα 33.000,00 9.000,00
1. Ταμείο 68.644,05 11.043,57 11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 11.406,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.477,58 12.473,88 98.703,24 95.747,74
74.121,63 23.517,45 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 98.703,24 95.747,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 182.025,25 176.149,03 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 192.008,43 188.999,46
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων 68,19 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
68,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 192.008,43 188.999,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ


Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Eως: 31/12/2014


Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 216.669,63 198.600,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων 78.142,12 72.064,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 138.527,51 126.536,34
Σύνολο 138.527,51 126.536,34
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 31.234,65 20.277,86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 59.515,62 32.418,08
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 90.750,27 52.695,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 47.777,24 73.840,40
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
1. Έσοδα συμμετοχών 8,16
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 25,90 10,80
34,06 10,80
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.843,49 1.843,49 -1.809,43 10,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 45.967,81 73.851,20
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 39,84
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 922,87
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 962,71 -962,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) 45.005,10 73.851,20
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 4.860,30 4.667,15
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.860,30 0,00 4.667,15 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 45.005,10 73.851,20
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Eως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 45.005,10 73.851,20
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων 790,29 -57.660,80
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση 1.600,00
Σύνολο 47.395,39 16.190,40
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 11.951,63 5.411,76
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 11.951,63 800,00 6.211,76
Κέρδη προς διάθεση 35.443,76 9.978,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεματικό 1.700,81 188,35
2. Πρώτο μέρισμα 33.000,00 9.000,00
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο 742,95 790,29
Σύνολο 35.443,76 9.978,64

ΠΑΡΟΣ, 31/05/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 045641100
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ
ΑΦΜ 046939276
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΜΟΥΡΤΟΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑ 84400 ΠΑΡΟΥ - 033653758 - 6709 - Α